Happy 33rd Birthday, Kimberly Noel Kardashian (October 21, 1980)

#gif

Happy 16th Birthday, Kylie Kristen Jenner (August 10th, 1997).